Dječji vrtić žižula

Statut dječjeg vrtića Žižula

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Žižula OIB: 61930245814, Žaborićka 3/E, Šibenik, Osnivaču Zorani Ivić, OIB: 73423515509 ,  podnosi

PRIJEDLOG IZMJENA STATUTA

Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13) te članka 23. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 94/13), a uz prethodnu suglasnost Osnivača Zorane Ivić., OIB: 73423515509, od  31.listopad 2014.,  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Žižula OIB: 61930245814, Žaborićka 3/E, Šibenik  na sjednici održanoj 31.listopad 2014. godine, donosi

STATUT

DJEČJEG VRTIĆA  ŽIŽULA

I. OPĆE ODREDBE

            Članak 1.

Ovim se Statutom uređuje ustrojstvo Dječjeg vrtića Žižula, Žaborićka 3/E, Šibenik (u daljnjem tekstu: Vrtić), status, naziv i sjedište Vrtića, zastupanje i predstavljanje, odgovornost za obveze, djelatnost Vrtića, vrste i trajanje pojedinih programa, uvjeti i način davanja usluga, radno vrijeme Vrtića, ovlasti i način odlučivanja pojedinih tijela u upravljanju Vrtićem, djelokrug i način rada stručnih tijela, način donošenja općih akata, javnost rada te druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti i poslovanje Vrtića. 

            Članak 2.

Dječji vrtić je javna ustanova koja u okviru djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja skrbi o djeci rane i predškolske dobi ( u daljnjem tekstu: predškolski odgoj), ostvaruje programe njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane djece predškolske dobi u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji.

Na osnovu javnih ovlasti Dječji vrtić obavlja sljedeće poslove:

-          upise i ispise djece u Dječji vrtić s vođenjem odgovarajuće dokumentacije

-          izdavanje potvrda i mišljenja

-          upisivanje podataka o Dječjem vrtiću u zajednički elektronički upisnik

Ako Dječji vrtić odlučuje o navedenim poslovima ili drugim poslovima koje na temelju zakona obavlja na osnovu javnih ovlasti, odlučuje o pravu, obavezi ili pravnom interesu

djeteta, roditelja ili skrbnika ili druge fizičke ili pravne osobe, dužan je postupiti prema odredbama Zakona o općem upravnom postupku.

II. NAZIV I SJEDIŠTE

            Članak 3.

Dječji vrtić obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom: Dječji vrtić Žižula.

Sjedište Dječjeg vrtića je u Šibeniku; Žaborićka 3/E.

Osnivač Vrtića je Zorana Ivić. iz Šibenika, Obala palih omladinaca 3, OIB: 73423515509.

Vrtić je pravna osoba upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Šibeniku..

           

            Članak 4.

Dječji vrtić je jedinstvena javna ustanova u čijem sastavu djeluju područni odjeli. Područni odjeli su objekti u kojima se obavlja djelatnost ranog i predškolskog odgoja, istim se upravlja iz sjedišta dječjeg vrtića, nemaju svoje organe upravljanja i ne sudjeluju u pravnom prometu.

Područni odjeli djeluju pod nazivom dječjeg vrtića i svojim nazivom koji glasi:

-          Dječji vrtić i jaslice Žižula- Šibenik- centralni vrtić Ražine, Žaborićka 3/E, Šibenik

-          Dječji vrtić i jaslice Žižula- Šibenik - područni odjel, Meterize Put kroz Meterize bb, Šibenik

-          Dječji vrtić i jaslice Žižula - Šibenik – područni odjel Skradin, dr. Franje Tuđmana 39, Skradin

-          Dječji vrtić i jaslice Žižula – Šibenik – područni odjel Sitno Donje, Nova 0, Sitno Donje

-          Dječji vrtić i jaslice Žižula – Šibenik – područni odjel Dubravice (područna škola Dubravice)

-          Dječji vrtić i jaslice Žižula – Šibenik – područni odjel Tribunj Maslina – Ribica, V. Nazora 6, Tribunj

-          Dječji vrtić i jaslice Žižula – Šibenik – područni odjel Crnica - Njivice, Ninić Ive Ivasa 14, Šibenik.

   

             Članak 5.

Dječji vrtić može promijeniti naziv i sjedište odlukom osnivača.

Ako se tijekom obavljanja djelatnosti promijeni naziv ili sjedište Dječjeg vrtića ili ako se mijenja ili dopunjuje djelatnost vrtića u novim prostorima, odnosno ako se mijenjaju drugi podaci koje osnivački akt sadrži temeljem posebnog zakona, osnivač vrtića dužan je izvršiti izmjene osnivačkog akta te podnijeti zahtjev  u Ministarstvu nadležnom za obrazovanje.

             Članak 6.

Dječji vrtić obavezno ističe napisanu ploču na zgradi u kojoj je napisano njegovo sjedište i  na objektima u kojima obavlja svoju djelatnost.

Natpisna ploča Dječjeg vrtića sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv: "Republika Hrvatska" i naziv Dječjeg vrtića koji se ističe na zgradi njegovog sjedišta.

III. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

            Članak 7.

Dječji vrtić predstavlja i zastupa ravnatelj.

Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Dječjeg vrtića, predstavlja i zastupa vrtić, te poduzima sve pravne radnje u ime i na račun Dječjeg vrtića, sukladno zakonu i ovom Statutu.

Ravnatelj vodi stručni rad Dječjeg vrtića.

           

            Članak 8.

Ravnatelj može dati punomoć drugoj osobi Dječjeg vrtića u pravnom prometu u granicama svojih ovlasti, sukladno odredbama Zakona kojima se uređuju obavezni odnosi i uz suglasnost osnivača.

Osnivač osigurava prostor i potrebnu opremu za normalno odvijanje programa. Osnivač je dužan u slučaju gubitka dječjeg vrtića, pokriti cjelokupni gubitak dječjeg vrtića.

            Članak 9.

U radu i poslovanju Dječji vrtić koristi tri (3) pečata od kojih je jedan s grbom Republike Hrvatske.

1. Pečat s grbom Republike Hrvatske okruglog oblika, promjera 38 mm, na kojem je uz obod natpis: Republika Hrvatska, Dječji vrtić Žižula, Šibenik, a u sredini pečata otisnut je grb Republike Hrvatske;

Pečatom s grbom Republike Hrvatske se ovjeravaju akti koje vrtić donosi u okviru javnih ovlasti.

2. Pečat je pravokutnog oblika , 35 mm x 15mm, na kojem je ispisan natpis: Dječji vrtić Žižula, Žaborićka 3/E, Šibenik.

3. Pečat je pravokutnog oblika , 35 mm x 15mm, na kojem je ispisan natpis: Dječji vrtić Žižula, Žaborićka 3/E, Šibenik  i OIB vrtića.

Pečatom se ovjeravaju isprave i akti u pravnom prometu s tijelima državne uprave i lokalne samouprave.

Pečat služi za redovito administrativno i financijsko poslovanje vrtića.

Svaki pečat ima svoj broj.

Odluku o broju pečata donosi ravnatelj.

            Članak 10.

U svakodnevnom poslovanju Dječji vrtić koristi i prijemni štambilj za uredsko poslovanje i evidenciju zaprimljene pošte.

IV. DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA

Članak 11.

Djelatnost Vrtića jest predškolski odgoj i naobrazba te skrb o djeci predškolske dobi od navršene jedne godine do polaska u osnovnu školu.

U Vrtiću se ostvaruju redoviti programi njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi o djeci predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima, programi predškole te programi ranog

učenja stranih jezika i drugi programi umjetničkog, kulturnog, vjerskog i športskog sadržaja, kao i drugi programi u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja.

Djelatnost Vrtića ostvaruje se na temelju Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe.

Uz djelatnost za koju je osnovan, dječji vrtić može obavljati i one djelatnosti koje služe obavljanju temeljnih, ako se te druge djelatnosti obavljaju u manjem opsegu, ili ako je obavljanje tih djelatnosti uobičajeno uz temeljnu djelatnost.          

Ako se tijekom obavljanja djelatnosti za koju je dječji vrtić osnovan proširuje djelatnost izvođenjem novih programa ili dječji vrtić mijenja program, dječji vrtić obvezan je prije početka izvođenja programa podnijeti zahtjev radi davanja suglasnosti ministarstvu nadležnom za obrazovanje.

Na programe Vrtića suglasnost daje Ministarstvo prosvjete i športa.

Članak 12.

Djelatnost predškolskog odgoja Dječji vrtić obavlja kao javnu službu.

Članak 13.

Odluku o promjeni naziva, sjedišta odnosno djelatnosti donosi Upravno vijeće vrtića uz prethodnu suglasnost Osnivača.

Članak 14.

Odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma za predškolski odgoj i obrazovanje i kurikuluma dječjeg vrtića.

Kurikulum dječjeg vrtića donosi Upravno vijeće vrtića do 30. rujna tekuće pedagoške godine, a njime se utvrđuje program, namjena programa, nositelji programa, način ostvarivanja programa, vremenik aktivnosti programa i način vrednovanja.

       Članak 15.

Vrtić obavlja djelatnost na temelju godišnjeg plana i programa koji se donosi za svaku godinu.

Godišnji plan i program obuhvaća programe odgojno obrazovnog rada, programe zdravstvene zaštite djece, higijenu i prehranu, programe socijalne skrbi kao i druge programe koje dječji vrtić ostvaruje u dogovoru s roditeljima djece.

Dječji vrtić dužan je dostaviti godišnji plan i program rada kao i izvješće o njegovu ostvarivanju u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport i Agenciji za odgoj i obrazovanje.

     

            Članak 16.

Rad s djecom rane i predškolske dobi ustrojava se u jasličkim i vrtićkim odgojnim skupinama.

Broj djece u odgojnim skupinama i dob djece u pojedinim odgojnim skupinama te normativi neposrednog rada odgojitelja u skupini, određuju se sukladno odlukama ministra znanosti, obrazovanja i športa i propisanom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i obrazovanja.

      Članak 17.

Vrtić je dužan ustrojiti pedagošku i zdravstvenu dokumentaciju te druge evidencije u skladu sa zakonom.

V. IMOVINA DJEČJEG VRTIĆA

     Članak 18.

 Imovinu dječjeg vrtića čine: stvari, prava i novčana sredstva.

Imovinom raspolaže vrtić pod uvjetom i na način propisan zakonom, drugim propisima donesenim na temelju zakona i ovim Statutom.

Imovinu vrtića čine sredstva za rad pribavljena od Osnivača, stečena pružanjem usluga, sredstva iz proračuna Grada ili pribavljena iz drugih izvora.

      Članak 19.

Ako Dječji vrtić u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit dužan je upotrebljavati tu dobit za obavljanje i razvoj svoje djelatnosti sukladno odluci Osnivača i ovom Statutu.

O raspodijeli dobiti može odlučivati i Osnivač sukladno zakonu i odluci Osnivača o obavljanju osnivačkih prava.

     Članak 20.

Za obveze u pravnom prometu Vrtić odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Osnivač solidarno i neograničeno odgovara za obveze Vrtića.

VI. UNUTARNJE USTROJSTVO I NAČIN RADA VRTIĆA

     Članak 21.

Unutarnjim ustrojstvom osigurava se racionalan i djelotvoran rad Vrtića u cilju ostvarivanja djelatnosti predškolskog odgoja.

Unutarnjim ustrojstvom Vrtića povezuju se svi oblici rada i djelatnosti prema vrsti i srodnosti programa i poslova, kako bi se ostvarili primjereni rezultati rada u procesu predškolskog odgoja djece, zadovoljavanja njihovih potreba i interesa te rad Vrtića kao javne službe.

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića pobliže se uređuje ustrojstvo, radna mjesta i rad Vrtića kao javne službe.

     Članak 22.

Unutarnjim ustrojstvom vrtića osigurava se ostvarivanje djelatnosti ranog i predškolskog odgoja usklađenim obavljanjem odgojno obrazovnih, pravnih, administrativnih, računovodstveno financijskih i pomoćno tehničkih poslova.

    

            Članak 23.

U vrtiću se ustrojava i provodi odgojno obrazovni rad s djecom raspoređenom u skupine cjelodnevnog i poludnevnog boravka, a prema potrebi mogu se uvesti i kraći dnevni boravci te višednevni boravci.

             Članak 24.

U vrtiću se rad s djecom rane i predškolske dobi ustrojava u jasličkim i mješovitim vrtićkim odgojnim skupinama.

              Članak 25.

Programi preventive zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane ostvaruju se sukladno propisima Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske.

           

            Članak 26.

Odgojno obrazovni poslovi ostvaruju se u vezi s odgojno obrazovnim zdravstvenim i socijalnim radom s djecom u odgojnim skupinama i na razini vrtića radi zadovoljavanja potreba i interesa djece, te stvaranja primjerenih uvjeta za rast i razvoj svakog djeteta u dopunjavanju obiteljskog odgoja u suradnji s roditeljima i neposrednim dječjim druženjem.

             Članak 27.

Tjedno radno vrijeme dječjeg vrtića raspoređuje se prema potrebama ostvarivanja djelatnosti predškolskog odgoja te zadovoljavanja potreba djece i njihovih roditelja, u pravilu u pet radnih dana.

Rad subotom organizira se prema potrebama korisnika, a u skladu s odlukom osnivača vrtića.

Radno vrijeme dječjeg vrtića za djecu koja ostvaruju programe određuje se sukladno vrsti, sadržaju i trajanju programa.

Dnevni odmor zaposlenika vrtića organizira se tako da se osigurava ostvarivanje programa, nadzor nad djecom, te omogući kontakt sa strankama.

Dječji vrtić je dužan, putem sredstava javnog priopćavanja,  na oglasnoj ploči vrtića i na drugi prikladan način obavijestiti javnost o radnom vremenu vrtića.

      

             Članak 28.

Tjedni i dnevni raspored radnog vremena, dnevni odmor i uredovno vrijeme za rad s roditeljima odnosno skrbnicima djece te drugim građanima utvrđuje se godišnjim planom i programom rada.

VII. UPRAVLJANJE DJEČJIM VRTIĆEM

           

             Članak 29.

Dječjim vrtićem upravlja Upravno vijeće.

Upravno vijeće ima sedam članova.

Osnivač imenuje tri člana Upravnog vijeća, jedan član bira se iz sastava Odgojiteljskog vijeća, jedan član je predstavnik roditelja,a dva člana su predstavnici jedinica lokalne samouprave.

Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine, a iste osobe mogu biti ponovo imenovane i izabrane za članove Upravnog vijeća.

            Članak 30.

Upravno vijeće kao upravno tijelo osim prava i obaveza utvrđenih Zakonom o ustanovama :

-          predlaže osnivaču statusne promjene dječjeg vrtića

-          uz suglasnost osnivača odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina dječjeg vrtića pod uvjetima propisanim aktom o osnivanju i Statutom dječjeg vrtića

-          odlučuje o upisu djece i mjerilima upisa uz suglasnost osnivača

-          odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa s odgojiteljima i stručnim suradnicima na prijedlog ravnatelja dječjeg vrtića uz suglasnost osnivača

-          donosi kurikulum vrtića te nadzire njegovo provođenje

-          donosi godišnji plan i program vrtića te nadzire njegovo provođenje

-          donosi imenovanje i razrješenje ravnatelja  vrtića

Upravno vijeće razmatra i odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa zakonom, odlukom o osnivanju, Statutom i drugim općim aktima vrtića.

            Članak 31.

Upravno vijeće može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna najmanje polovica članova Upravnog vijeća.

Upravno vijeće donosi odluke natpolovičnom većinom glasova svih članova Upravnog vijeća.

Odluke Upravnog vijeća potpisuje predsjednik.

VIII. RAVNATELJ

            Članak 32.

Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj vrtića.

Ravnatelj:

-        organizira i vodi rad i poslovanje Vrtića,

-          predstavlja i zastupa Vrtić, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Vrtića i odgovara za zakonitost rada Vrtića,

-          predlaže Upravnom vijeću donošenje Statuta i drugih općih akata Vrtića,

-          predlaže Godišnji plan i program rada Vrtića,

-          provodi odluke Upravnog vijeća,

-          brine se za provođenje odluka Odgojiteljskog vijeća i drugih tijela Vrtića,

-          donosi samostalno odluke u svezi s radom i poslovanjem Vrtića iz svog djelokruga,

-          donosi odluke o zasnivanju radnog odnosa radnika na određeno vrijeme do 60 dana,

-          predlaže Upravnom vijeću izbor radnika po natječaju odnosno oglasu za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme i određeno vrijeme dulje od 60 dana,

-          potpisuje ugovore o radu i druge akte Vrtića,

-          podnosi izvješće Upravnom vijeću i drugim nadležnim tijelima o radu i poslovanju Vrtića,

-          organizira rad i obavlja raspored radnika,

-          odobrava službena putovanja i druga izbivanja s rada radnika Vrtića

-          osniva stručne skupine kao pomoćna tijela u radu Vrtića,

-          obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Odlukom o osnivanju, Statutom i drugim općim aktima Vrtića.

             Članak 33.

Za Ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgajatelja ili stručnog suradnika te ima najmanje pet godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine. Ista osoba može biti ponovo imenovana.

Ravnatelja imenuje i razrješava dužnosti osnivač na prijedlog Upravnog vijeća.

Ravnatelj Dječjeg vrtića može biti razriješen i prije isteka vremena za koje je imenovan ako:

-          sam zatraži razrješenje

-          nastanu takvi razlozi koji mogu dovesti do prestanka ugovora o radu

-          ne ispunjava zakonom i drugim propisima utvrđene obaveze

U slučaju razrješenja Ravnatelja, osnivač imenuje vršitelja dužnosti Ravnatelja.

Ravnatelja dječjeg vrtića, u slučaju privremene spriječenosti u obavljanju ravnateljskih poslova, zamjenjuje osoba iz redova odgojitelja i stručnih suradnika.

Osobu iz st.1. ovog članka određuje Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja za svaku pedagošku godinu.

Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima prava i dužnosti obavljati one poslove ravnatelja čije se izvršenje ne može odgađati do ravnateljeva povratka.

IX. STRUČNA TIJELA VRTIĆA

            Članak 34.

Stručno tijelo Dječjeg vrtića je Odgojiteljsko vijeće.

Odgojitelji, stručni suradnici i zdravstveni radnici koji ostvaruju programe predškolskog odgoja u vrtiću čine Odgojiteljsko vijeće.

Odgojiteljsko vijeće sudjeluje u utvrđivanju plana i programa vrtića, prati njegovo ostvarivanje, raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada, potiče i promiče stručni rad te obavlja i druge stručne poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i općim aktima vrtića.

Na sjednicama se vodi zapisnik kojeg potpisuje predsjedavajući i zapisničar kojeg određuje Odgajateljsko vijeće na početku sjednice.

X. SURADNJA S RODITELJIMA

        Članak 35.

Radi što uspješnijeg ostvarivanja ciljeva predškolskog odgoja, Dječji vrtić surađuje s roditeljima odnosno skrbnicima djece korisnika usluga.

Suradnja se ostvaruje putem individualnih razgovora, skupnih sastanaka roditelja i na drugi način.

        Članak 36.

Roditelji odnosno skrbnici djece dužni su pratiti rad i napredovanje djece, odazvati se pozivima Vrtića i s njim surađivati.

        Članak 37.

Ostvarivanje prava i obaveza roditelja ili skrbnika djece, te suradnja između roditelja ili skrbnika i Vrtića pobliže se uređuje ugovorom o pravima i obavezama kojeg sklapa Vrtić sa svakim roditeljem ili skrbnikom djece korisnika programa Vrtića u skladu sa zakonom.

 1. FINANCIJSKO POSLOVANJE

        Članak 38.

Dječji vrtić ostvaruje prihode naplaćivanjem usluga od roditelja, proračunskim sredstvima lokalne samouprave i iz drugih prihoda Vrtića.

Vrtić naplaćuje usluge od roditelja ili skrbnika djece koja pohađaju Vrtić sukladno kriterijima koje utvrđuje Osnivač.

Za svaku godinu Dječji vrtić donosi financijski plan i financijsko izvješće.

        Članak 39.

Financijsko poslovanje u Vrtiću obavlja se prema odredbama Zakona.

XI. OPĆI AKTI VRTIĆA

       Članak 40.

Dječji vrtić ima sljedeće opće akte:

-          Statut

-          Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu

-          Pravilnik o radu

-          Pravilnik o upisu djece i pravima i obavezama korisnika usluga

-          Pravilnik o zaštiti od požara

-          Pravilnik o zaštiti na radu

-          Poslovnik o radu Upravnog vijeća

-          Poslovnik o radu Odgajateljskog vijeća

-          druge opće akte sukladno Zakonu

        Članak 41.

Ravnatelj Vrtića dužan je dostaviti Statut i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića kao javne službe nadležnom upravnom tijelu u roku od 8 dana od dana donošenja.

XII. RADNI ODNOSI

       Članak 42.

Radni odnosi u Vrtiću uređuju se sukladno propisima koji uređuju područje  predškolskog odgoja, općim propisima o radu i Pravilnikom o radu.

Radni odnos u Dječjem vrtiću zasniva se ugovorom o radu na temelju natječaja.
Odluku o objavi natječaja donosi Upravno vijeće.

Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Vrtića.

       Članak 43.

Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena na kaznu zatvora (neovisno o tome je li izrečena uvjetna ili bezuvjetna kazna) za neko od kaznenih djela počinjenih s namjerom protiv života i tijela, protiv Republike Hrvatske, protiv pravosuđa, protiv javnog reda, protiv imovine, protiv službene dužnosti, protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva, protiv osobne slobode, protiv spolne slobode, spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, protiv braka, obitelji i djece, protiv zdravlja ljudi, protiv opće sigurnosti, krivotvorenja, te bilo koje drugo kazneno djelo počinjeno na štetu djeteta ili korištenjem djeteta ili maloljetne osobe, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu.
Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati ni osoba protiv koje se vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u stavku 1. ovoga članka.

Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od prekršajnih djela za nasilničko ponašanje, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu.

Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati ni osoba protiv koje se vodi prekršajni postupak za neko od prekršajnih djela navedenih u stavku 3. ovoga članka.
Ako osoba u radnom odnosu u Dječjem vrtiću bude pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela iz stavka 1. ovoga članka ili neko od prekršajnih djela iz stavka 3. ovoga članka, Dječji vrtić kao poslodavac otkazat će ugovor o radu bez obveze poštivanja propisanog ili ugovorenog otkaznog roka izvanrednim otkazom ugovora o radu, u roku od 15 dana od dana saznanja za pravomoćnu osudu, a nakon isteka tog roka redovitim otkazom ugovora o radu uvjetovanim skrivljenim ponašanjem radnika, u kojem će slučaju poslodavac, istodobno uz otkazivanje ugovora o radu, od radnika zahtijevati da odmah prestane raditi tijekom otkaznog roka.

Ako Dječji vrtić kao poslodavac sazna da je protiv osobe u radnom odnosu u Dječjem vrtiću pokrenut i vodi se kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz stavka 1. ovoga članka ili prekršajni postupak za neko od prekršajnih djela iz stavka 3. ovoga članka, udaljit će osobu od obavljanja poslova do obustave kaznenog, odnosno prekršajnog postupka, odnosno najduže do pravomoćnosti sudske presude.

Osoba koja je pravomoćno osuđena, odnosno protiv koje je pokrenut kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz stavka 1. ovoga članka ili prekršajni postupak za neko od prekršajnih djela iz stavka 3. ovoga članka, ne može obavljati poslove u Dječjem vrtiću niti kao vanjski suradnik Dječjeg vrtića.

U Dječjem vrtiću ne mogu raditi ni osobe kojima je izrečena zabrana rada ili im je prestao radni odnos zbog nezakonitog i/ili neprofesionalnog postupanja na štetu prava i interesa djece.
Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta sukladno posebnom propisu.

XIII. JAVNOST RADA

            Članak 44.

Rad Dječjeg vrtića je javan.

Objavljivanjem Statuta i općih akata o uvjetima i načinu rada Dječjeg  vrtića kao javne službe  na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića, kao i davanje informacija u sredstvima javnog priopćavanja, upoznaje se javnost odnosno roditelji, skrbnici, građani i druge pravne osobe s organizacijom rada Dječjeg vrtića, uvjetima i načinom ostvarivanja programa rada Dječjeg vrtića, te radom Dječjeg vrtića kao javne ustanove.

Dječji vrtić obvezan je omogućiti pristup informacijama sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

             Članak 45.

Dječji vrtić će uskratiti davanje informacija odnosno uvid u dokumentaciju ako je ona zakonom ili Statutom određena kao službena, poslovna, znanstvena ili umjetnička tajna te kad se odnosi na osobne podatke fizičkih osoba.

         Članak 46.

Informacije i podatke o obavljanju djelatnosti ili uvid u dokumentaciju Dječjeg vrtića sredstvima javnog priopćavanja i drugim pravnim osobama može dati samo ravnatelj.

XIV. PROFESIONALNA I POSLOVNA TAJNA

         Članak 47.

Podatke koji se smatraju poslovnom tajnom dužni su čuvati svi djelatnici Dječjeg vrtića i po prestanku radnog odnosa.

U navedene podatke ubrajaju se tako proglašeni dokumenti od strane ravnatelja ili nadležnih tijela, mjere u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti, podatci koji se odnose na obranu, fizičku i tehničku zaštitu djelatnika i imovine Dječjeg vrtića.

Profesionalnom tajnom smatra se sve što djelatnici Vrtića saznaju o djeci, roditeljima odnosno skrbnicima, a čije bi iznošenje štetilo istima.

Povrede poslovne i profesionalne tajne predstavljaju teže povrede radne obveze.

Obveza čuvanja poslovne tajne traje i nakon prestanka radnog odnosa u dječjem vrtiću.

Podaci i isprave koji se smatraju poslovnom tajnom mogu se dostaviti i dati na očevid tijelima ovlaštenim zakonom odnosno tijelima i osobama kojima ovlaštenje proizlazi iz dužnosti koju obavljaju.

Profesionalnom tajnom se smatra: sve što odgojitelji, stručni suradnici i zdravstveni radnici saznaju o djeci, njihovim roditeljima i skrbnicima, te čije bi iznošenje u javnost moglo nanijeti štetu djeci, njihovim roditeljima i skrbnicima.

O čuvanju poslovne i profesionalne tajne neposredno skrbi ravnatelj i druga ovlaštena osoba. Povreda čuvanja poslovne i profesionalne tajne predstavlja težu povredu radne obveze.

XV. NADZOR

        Članak 48.

Nadzor nad zakonitošću rada Vrtića provode ovlaštena tijela državne uprave i ovlaštene javne ustanove u skladu sa Zakonom i propisima donesenim na temelju zakona.

U provođenju nadzora ravnatelj, Upravno vijeće i drugi djelatnici Vrtića dužni su surađivati s ovlaštenim tijelima i osobama koje provode nadzor.

XVI. ZABRANA PROMIDŽBE I PRODAJE U DJEČJEM VRTIĆU

         Članak 49.

U Vrtiću nije dopuštena promidžba i prodaja roba i/ ili usluga koje ne služe ciljevima odgoja i obrazovanja ili su štetne za zdravlje, rast i razvoj djece rane i predškolske dobi.

XVII. ZAŠTITA OKOLIŠA

        Članak 50.

Radnici Vrtića imaju pravo i dužnost da u sklopu svojih poslova i zadaća poduzimaju mjere zaštite i unapređivanja okoliša.

O djelatnostima koje ugrožavaju okoliš svaki radnik je dužan upozoriti ravnatelja i Upravno vijeće.

Radnik može odbiti izvršenje poslova i zadaća kojima se nanosi nenadoknadiva šteta okolišu.

Nepoduzimanje mjera zaštite okoliša čini težu povredu radne obveze.

XVIII. OBRANA

        Članak 51.

Vrtić je, u skladu sa Zakonom o obrani i drugim propisima, dužan osigurati uvjete za rad u uvjetima ratnog stanja ili stanja neposredne ugroženosti Republike Hrvatske i u drugim slučajevima određenim tim propisima.

XIX. ZAVRŠNE ODREDBE

         Članak 52.

Ovaj Statut donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića uz prethodnu suglasnost osnivača.

Ovaj Statut  stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića.

       

      Članak 53.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti dosadašnji Statut Dječjeg vrtića od 22.04.2013.

                    

KONTAKT


 • TELEFON: 022 333 193
  FAKS: 022 333 766
  MAIL: info @zizula.hr

ADRESA


 • Žaborička 3/E, Ražine

 • 22000 Šibenik

UPRAVA


 • RAVNATELJICA: Zorana Ivić
  ZAMJENICA RAVNATELJICE:
 • Ivana Rudan
Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.
Icons by Artdesigner.lv